ozdobnik prawy
ozdobnik lewy
ozdobnik prawy

Późnobarokowe polichromie w klasztorze

TUTAJ ZOBACZ GALERIĘ

Podsumowanie przeprowadzonych badań

W toku przeprowadzonych badań zidentyfikowano wypełniacze i spoiwa oryginalnych zapraw, spoiwa i pigmenty farb, określono układ stratygraficzny warstw, opisano stan zachowania i przyczyny zniszczeń i na tej podstawie opracowano program prac konserwatorskich dla malowideł oraz projekt konserwatorski dla wnętrza.

Projekt konserwatorski

Zespół barokowych dekoracji malarskich korytarza obecnego klasztoru O.O. Kapucynów, a dawniej O.O. Reformatów w Białej Podlaskiej jest przykładem unikatowego programu ikonograficznego, zrealizowanego w niespotykanej w budynkach klasztornych zgromadzenia Reformatów skali w naszym kraju.
Opracowany na podstawie przeprowadzonych badań projekt zakłada odkrycie spod wtórnych tynków i przemalowań wszystkich zachowanych fragmentów malowideł, przeprowadzenie koniecznych prac zabezpieczających oraz pełnego zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich przy malowidłach; wykonanie takiej aranżacji wnętrz korytarza, która w sposób niekonkurencyjny, dzięki nawiązaniu do pierwotnej kolorystyki monochromatycznych ścian, uwypukli walory zachowanych partii oryginalnych.
Projekt zakłada wykorzystanie obecnych multimedialnych możliwości technicznych w celu przedstawienia wariantów rekonstrukcji partii poważnie uszkodzonych lub zachowanych tylko w niewielkich fragmentach bez ingerencji w strukturę zabytku. W ramach projektu proponuje się stworzenie – w oparciu o kompletną wiedzę o oryginale, uzyskaną po odsłonięciu wszystkich elementów pierwotnych, istniejący materiał ikonograficzny, dotyczący malarstwa z tego samego okresu, materiały źródłowe z historii zakonu franciszkanów itp. – symulacji wyglądu kompletnego zespołu dekoracji w kilku wariantach.
Celem realizacji powyższego projektu staje się więc uratowanie zachowanych malowideł, przywrócenie im walorów ekspozycyjnych oraz, poprzez połączenie z prezentacją multimedialną, przedstawienie klimatu pierwotnego wyglądu wnętrz korytarza klasztoru i skorelowanie ich z tłem artystycznym epoki, co stanowić będzie atrakcyjną, wielopłaszczyznową ofertę ekspozycyjną skierowaną do zorganizowanych grup pielgrzymów, turystów i innych zainteresowanych.

Inicjatorami i fundatorami prac badawczych byli Senator RP Grzegorz Bierecki oraz Klasztor O.O. Kapucynów w Białej Podlaskiej reprezentowany przez gwardiana br. dr Piotra Zajączkowskiego.